Sakrament Chrztu

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu  i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

Sakrament ten jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15).

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.

Źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Dział drugi, Rozdział pierwszy, Artykuł I: Sakrament chrztu. 

 

Sakrament chrztu w naszym Kościele

udziela się w każdą  4 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30. Spotkanie przygotowujące odbywa się w sobotę przed planowanym chrztem, po Mszy św. o godz. 18.00. Zgłoszenia, wraz z wymaganymi dokumentami, należy dokonać w tygodniu przed planowanym chrztem.

Wymagane dokumenty

  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego oraz kopia (ksero)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania), rok urodzenia
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych lub niepraktykujące).

Ważne

Rodziców i chrzestnych obowiązuje konferencja przygotowawcza oraz spowiedź przed chrztem.

Chrzestnymi mogą być osoby, które ukończyły 16 lat, przyjęły sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystię) i prowadzą życie zgodne z wiarą.