Zapytanie ofertowe na malowanie kościoła

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

                                                
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023 z dnia 29.12.2023 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Wykonanie konserwatorskich związanych z odzyskaniem ukrytych (zamalowanych) polichromii oraz malowaniem wnętrza w kościele parafialnym PW. Św. Stanisława BM w Ciachciniedofinasowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR NR RPOZ/2022/2900/PolskiLad, w ramach zadania pn. Malowanie wnętrza w kościele parafialnym PW. Św. Stanisława BM w Ciachcinie - nawy głównej.

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka PW. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie. 

Ciachcin Nowy 50, 09-230 Bielsk

NIP: 776 146 94 58, REGON: 040069259

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Ks. Andrzej Krajewski – Proboszcz Parafii

Tel. 24 261 37 93,    e-mail: andkraj63@wp.pl

CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych mających za zadanie ochronę zabytkowego Kościoła parafialnego PW. Św. Stanisława BM w Ciachcinie jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Malowanie wnętrza w kościele parafialnym PW. Św. Stanisława BM w Ciachcinie - nawy głównej”.

Kościół parafialny PW. Św. Stanisława BM w Ciachcinie wybudowany w latach 1883 - 1884. Budynek kościoła jest murowany, a jego styl architektoniczny wzorowany jest na włoskim odrodzeniu. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 443 z 13.03.1978 r., obiekt stanowi istotny element miejscowości. Obiekt w skali lokalnej jest ważnym elementem historii miejscowości, wzbogaca walory krajobrazowe wsi, jak również jest cennym obiektem zabytkowym Gminy Bielsk.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKACHdo postępowania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 –formularz oferty   - wersja edytowalna

Załącznik 2– wzór umowy

Załącznik 3 – przedmiar robót

Załącznik 4 - Program prac konserwatorskich wraz z innymi dokumentami i pozwoleniami posiadanymi przez Zamawiającego

 

Pliki do pobrania